Veilig en gezond

Een man in een rood shirt met gehoorbescherming, die een Makita breekhamer, gekoppeld met een Makita stofzuiger gebruiktAls gebruiker van elektrisch gereedschap loopt u aan tegen de nodige voorschriften, en wordt u daar ook op gecontroleerd. De veelgehoorde klacht is dat de regels niet altijd duidelijk zijn. Waar moet u nu precies aan voldoen? Bij gereedschap heeft u nu eenmaal te maken met stof, trillingen en geluid, die elk hun gevolgen kunnen hebben voor uw gezondheid. In dit hoofdstuk staan naast de voorschriften, ook oplossingen die Makita er tegen ontwikkelt heeft en wat u er aan kan doen om de gevolgen te minimaliseren en daardoor veiliger en gezonder uw beroep uit te kunnen oefenen.

Bron

Inspectie SZW
De Inspectie SZW is een handhavings- en uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Zij ziet er op toe dat werkgevers en werknemers zich houden aan de wetten en regels op het gebied van de arbeid. De Arbeidsinspectie controleert de naleving hiervan via inspecties in diverse bedrijfstakken. Het accent ligt daarbij op branches waar de meeste misstanden worden verwacht.

De Arbeidsinspectie kan:
  • Een waarschuwing geven.
  • Een eis stellen tot naleving van de wet.
  • Een boete(rapport) opmaken.
  • Een werk stilleggen in geval van ernstig gevaar.
  • Een proces-verbaal opmaken (in gevallen van ‘recidive’, het overtreden van verbodsbepalingen, of het niet naleven van een bevel tot stillegging van de werkzaamheden).
 
Arbobesluit
Onderdeel van de arbo regelgeving in Nederland, bevat concrete bepalingen, ingedeeld naar onderwerp. Alle verboden, voorschriften en uitzonderingen zijn per onderwerp gegroepeerd. Voor jongeren tot 18 jaar zijn specifieke voorschriften opgenomen.
 
Arbouw
Arbouw is door werknemers- en werkgeversorganisaties opgericht met als doel de gezondheid, veiligheid en duurzame inzetbaarheid in de bouwnijverheid te bevorderen, en het ziekteverzuim te verminderen.
Op www.arbouw.nl staat informatie hierover voor werknemers, werkgevers en arbodienstverleners.
 
Arbowet
In de Arbowet staan vooral algemene bepalingen over het arbobeleid in een bedrijf: beleidsuitgangspunten, risico-inventarisatie en –evaluatie, ondersteuning door deskundige diensten, toezicht en handhaving Arbeidsinspectie.
De wet legt jongeren tot 18 jaar extra beperkingen op bij werkzaamheden die specifieke gevaren met zich meebrengen. Zoals het werken met gevaarlijke stoffen en speciaal gereedschap en machines, maar ook geluidsoverlast en trillingen.
 
Risico-inventarisatie -evaluatie (RI&E)
Ieder bedrijf met personeel is volgens de Arbowet verplicht een schriftelijke inventarisatie en evaluatie te maken van de gezondheids- en veiligheidsrisico’s van de projecten. Deze risico-inventarisatie -evaluatie, kortweg RI&E, moet goedgekeurd worden door een gecertificeerde arbodienst en moet compleet en actueel zijn.
Een RI&E bestaat uit twee onderdelen: een lijst met alle risico’s in een bedrijf en een plan voor het oplossen ervan. 

V&G-plan
Naast een RI&E geldt voor de bouw dat een opdrachtgever van een groot of risicovol project ook een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) moet hebben. Dit is bepaald in het Arbobesluit afdeling Bouwproces en geldt voor zowel de ontwerp- als de uitvoeringsfase. In het V&G-plan staan de coördinatie- en samenwerkingsafspraken, ook ten aanzien van arbeidsrisico’s en het werken met gevaarlijke stoffen. Met de opstelling van het plan wordt al in de ontwerpfase begonnen. Het plan maakt deel uit van de aanbestedingsstukken. Tijdens de uitvoeringsfase wordt het plan aangevuld en zonodig aan de actuele situatie aangepast.

Relevante websites
Algemeen:
http://www.stofvrijwerken.tno.nl
http://www.inspectieszw.nl/
http://www.arbouw.nl/
http://www.geluid.pagina.nl/
http://www.hoortest.nl/
http://www.nen.nl/
http://www.rie.nl/
http://www.stofvrijwerken.nl/
http://www.szw.nl/

Leveranciers PBM´s:
http://www.northsafety.com/
http://www.3m.com/
http://www.draeger.nl/

Stof

Trillingen

Geluid

Makita Kenniscentrum


Bezoek het Makita Kenniscentrum voor o.a.
handige tips en de technologieën achter de machines

Laatst toegevoegd

12-3-2019

5-3-2019

DGA700ZKX1
2x18 V Haakse slijper 180 mm
Nu gratis:
Gratis Accu 2019
Dealerlocator
Om Makita goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid en lees wat dit voor je betekent.
[sluiten]