Campagne: Gratis Accu - Voorwaarden

Actievoorwaarden gratis Makita accu 2019

Looptijd januari t/m maart 2019 

 1. De actie geldt uitsluitend voor eindgebruikers en niet voor Makita dealers, andere wederverkopers of voor Makita medewerkers.

 

 1. De actie geldt uitsluitend voor personen die de machine(s) in Nederland hebben aangeschaft, bij een officiële Makita dealer.

 

 1. Een eindgebruiker moet eerst een aankoop doen uit de machine-actielijst die via makita.nl/aanbieding te raadplegen is. Schaf je een 18 V machine aan, dan kun je een 5,0 Ah accu krijgen. Voor een 10,8/12 V Max machine kun je een 2,0 Ah accu ontvangen. Accumachines met gratis 3e accu, combisets en modellen uit de Makita Outletshop zijn uitgesloten van deze actie.

 

 1. Wanneer er gedurende de actieperiode modelnummers uit de lijst geselecteerde machines wijzigen, dan geldt de actie ook voor de gewijzigde modelnummers.

 

 1.  De aankoop moet worden gedaan bij een officiële dealer van Makita Nederland B.V. Kijk hiervoor op de dealerlocator via makita.nl of raadpleeg onze verkoop binnendienst tel. 040 - 206 40 64.

 

 1. Machines die niet bij Makita Nederland B.V. zijn ingekocht, zijn uitgesloten van de actie. Als blijkt dat een serienummer elders vandaan komt, dan keuren we de aanvraag voor gratis Makita accu af. Check bij voorkeur vooraf bij je dealer.

 

 1. De aankoop moet in de periode 1 januari tot en met 31 maart 2019 worden gedaan.

 

 1. De aanvraag voor de gratis Makita accu kan nog tot 30 april 2019 worden ingediend.

 

 1. Bij de online aanvraag zijn de volgende gegevens verplicht:
  - Aankoopnota (met daarop modelnummer, naam- en adresgegevens van de aanvrager en naam- en adresgegevens van de Makita dealer). Als een machine is aangeschaft in een bouwmarkt waar geen aankoopnota of factuur wordt verstrekt, dan voldoet een genummerde kassabon als aankoopbewijs.
  - Persoonlijke gegevens van de aanvrager (deze moeten identiek zijn aan die op de aankoopnota).
  - Bedrijfsgegevens van de Makita dealer (deze moeten identiek zijn aan die op de aankoopnota).
  - Modelnummer (dit moet identiek zijn aan het modelnummer op de aankoopnota).
  - Serienummer (staat op het machineplaatje op de machine) 

NB: Pak- of verzendbonnen, orderbevestigingen of bankafschriften worden niet geaccepteerd.

 

 1. De gratis Makita accu wordt uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de online aanvraag verstuurd.

 

 1. Makita Nederland B.V. behoudt zich het recht voor de gratis accu tussentijds te wijzigen indien de situatie dit verlangt. Een vervangend en vergelijkbare accu zal aangeboden en verstuurd worden indien nodig.

 

 1. Bij deelname aan deze actie gaat de eindgebruiker automatisch akkoord met de algemene voorwaarden en het Privacy beleid van Makita Nederland B.V.

 

 1. Makita Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om incomplete of onjuiste aanvragen voor de gratis Makita accu niet in behandeling te nemen.

 

 1. Bij deelname aan deze actie dient de eindgebruiker akkoord te gaan met de algemene actievoorwaarden. 

 

 1. Bij deelname aan deze actie dient de eindgebruiker kennis genomen te hebben van het Privacybeleid. Op makita.nl/privacybeleid lees je hoe Makita omgaat met persoonsgegevens.

Bij vragen, opmerkingen of klachten over de aanvraag voor de gratis Makita accu kun je je rechtstreeks wenden tot Makita via dit e-mail adres verkoop@makita.nl.


Promotion conditions free Makita battery 2019

Duration January to March 2019

 1. The promotion applies exclusively to end users and not to Makita dealers, other resellers or Makita employees.

 2. The promotion only applies to persons who have purchased the machine(s) in The Netherlands, via an official Makita dealer.

 3. An end user must first purchase from the promotion list of eligible products that can be consulted via makita.nl/aanbieding. Purchasing a 18 V promotional machine means you can receive a free 18 V 5Ah battery. For a 10,8/12 V Max machine, you can receive a 2,0 Ah battery. Machines with free 3rd battery, combi sets and models which are offered via the Makita Outletshop are excluded from this promotion.

 4. If during the promotion period model numbers from the list of selected machines change, then the action also applies to the modified model numbers.

 5. A purchase must be made via an official dealer of Makita Netherlands B.V. which you can lookup at the dealerlocator via Makita.nl or contact our sales office at tel. 0031 40 - 206 40 64.

 6. Machines that are not purchased at dealers/resellers which are not affiliated with Makita Netherlands B.V., are excluded from the promotion. If the serial number does not match with products distributed by Makita Netherlands B.V., your application will be declined. Please check with your preferred dealer beforehand.

 7. The purchase must be made during the promotion period, between January 1st and March 31st, 2019.

 8. The application for the free Makita battery can be submitted until April 30th, 2019.

 9. The following information is required for the online application:

  - Proof of purchase (purchase note with model number, name + address of end user and name + address of dealer/reseller mentioned on it). If a machine has been purchased in a construction market where no purchase invoice is issued, a numbered receipt will be required as proof of purchase. Please select the BOUWMARKT option when selecting your dealer in step one.
  - Personal details of the end user (these must be identical to those on the purchase note). Company details of the Makita Netherlands dealer/reseller (these must be identical to those on the purchase note).
  - Model number (this must be identical to the model number on the purchase note).
  - Serial number (stated on the unique plate of the product).

  Please note: Packing slips, shipping tickets, order confirmations or bank statements are not accepted as proof of purchase.

 10. When approved, the free Makita battery will be shipped 4 weeks after receiving your online application.

 11. Makita Netherlands B.V. reserves the right to alter the free battery during the promotion, if the situation so requires. A replacement and comparable battery will be offered and sent if necessary.

 12. When participating this promotion, the end user automatically agrees to the general terms and conditions and the privacy policy of Makita Netherlands B.V.

 13. Makita Netherlands B.V. reserves the right not to process incomplete or incorrect applications for the free Makita battery.

 14. When taking part in this promotion the applicant must agree to the general terms and conditions set up by Makita Netherlands B.V..

 15. When taking part in this promotion, the applicant must have taken notice of the Privacy Policy. At makita.nl/privacybeleid you can read how Makita Netherlands B.V. deals with personal data.

  For questions, comments or complaints about the application process you can directly contact Makita Netherlands B.V. via this email address: verkoop@makita.nl.

Makita Kenniscentrum


Bezoek het Makita Kenniscentrum voor o.a.
handige tips en de technologieën achter de machines

Laatst toegevoegd

12-3-2019

5-3-2019

DSP601ZJU2
2x18 V Invalcirkelzaag 165 mm
Nu gratis:
Gratis Accu 2019
Dealerlocator
Om Makita goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid en lees wat dit voor je betekent.
[sluiten]